Tuesday, September 4, 2007

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အခ်ိန္ကိုက္ဗံုး

ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္။ စက္တင္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၇

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတခုရိွျခင္းသည္ မရိွတာထက္စာလ်င္ ပို၍ေကာင္းပါသည္။
တရားလက္လြတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေန ေသာ စစ္အစိုးရေအာက္မွာထက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတခုေအာက္မွာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းသည္ ပို၍ ထိေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းမရိွ္ေၾကာင္း သမိုင္းက ျပသေနပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားက အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေနၾကရသည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားရရိွႏိုင္မည့္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အလမ္းတခုအတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ပညာရွင္အမ်ားအျပား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ကအမ်ဳိးသားညီလာခံအတြင္းေရးဆြဲေနေသာဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ သူတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုကိုယ္တိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရယူႏိုင္ပါသလား။ အကယ္၍ယခုအခ်ိန္အထိ ခ်မွတ္ၿပီးသမွ်ေသာ အေျခခံမူမ်ားအတိုင္း မေျပာင္းမလဲဘဲ ဆက္သြားမည္ဆိုပါက အေျဖမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟုပင္ ေျပာရပါလိမ့္မည္။

အမ်ဳိးသားညီလာခံအဆံုးသတ္ရန္အခ်ိန္နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံကိုစစ္တပ္ကလႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ထားမည့္ “အမိန္႔ ေပး ဒီမိုကေရစီစနစ္” ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းပိုထင္ရွားလာပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ ရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီး၏ ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္၍ ထင္ရာစိုင္းသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါ သည္။

အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသစ္၏ အေျခခံမူမ်ားအရဆိုလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုေဘာင္ အတြင္း၌ စစ္တပ္က “အခြင့္အေရး ႏွစ္ဆ” ရေအာင္ စနစ္တက်လွည့္ဖ်ားထားပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္အသစ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ (၄၄၀) တြင္ ၂၅% ျဖစ္သည့္ ေနရာ (၁၁၀) ကို စစ္တပ္က အေသအခ်ာ ရယူထားပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အင္အား (၄၅၀, ၀၀၀) ခန္႔ရွိမည့္ စစ္တပ္က မဲဆႏၵ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေနၿပီး စစ္တပ္ တပ္ရင္းမ်ားစခန္းခ်ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္ကိုလိုလားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲထည့္ၾကပါလိမ့္ဦးမည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ စစ္သားမ်ားက အဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပးခဲ့ၾကသည့္ အမွားအယြင္းမ်ဳိးကို စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ယခုတႀကိမ္တြင္ ထပ္မံမျဖစ္ ေစရန္ အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၃၀) ေနရာအနက္ အမ်ားစုကို ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီက အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္သည္ဆိုဦးေတာ့ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္လာေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္ဆိုလွ်င္ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၇၅% ေက်ာ္၏ ႀကိဳတင္အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္သည္” ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၎တို႔အာဏာ ပိုမိုခိုင္ျမဲေစရန္အတြက္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း” က႑၊ အခန္း (၄) (က) တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အပိုဒ္တခုကိုပင္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းထားပါေသးသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅% ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မည့္ဥပေဒကို တင္သြင္းလာသည္ဆိုေစဦးေတာ့ ဤအဆိုျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၅၀% အထက္ ေထာက္ခံရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဤသို႔ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက သူတို႔အာဏာအတြက္ စိတ္မေအးႏိုင္ၾကပါ။ “ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ ကာလ ျပဌာန္းခ်က္” အခန္းတြင္ ဤအခ်က္ကို ပို၍သိသာေစပါသည္။ ထိုအခန္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အေရးေပၚအေျခအေန ျပဌာန္းေၾကညာခြင့္ ေပးထားၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ “ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ (၃) ရပ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္” ေပးထားပါေသးသည္။

ဤျပဌာန္းခ်က္အရ စစ္တပ္အက်ဳိးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္လာမည့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျပဳလာပါက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား သည္ လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းခြင့္ရိွရံုမွ်မက ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ကိုပါ ဖ်က္သိမ္းခြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔ ရွိေစပါသည္။

၎တို႔၏ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ စစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္လာမည့္အေရးေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက အမ်ဳိးသားညီလာခံကို အစဥ္တစိုက္ ဆန္႔က်င္ေနခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုတႀကိမ္သည္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏အလွည့္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရက သူတို႔ကို စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ စစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကို လက္ခံရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးခံေနရပါသည္။

ဤအေျခအေနကို ၾကည့္၍ ကခ်င္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအိုင္အို) က အမ်ဳိးသားညီလာခံ၏ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားပိုမိုရရွိေစရန္ အဆိုျပဳခဲ့ပါေသးသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အမ်က္ေတာ္ရွ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေကအိုင္အို၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ဖိအားေပးခံခဲ့ရပါသည္။

ထိုမွ်မက ၀ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) မွ စစ္သားမ်ားကလည္း အနာဂတ္တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ျဖစ္လာ ႏိုင္မည့္ စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကရေပၿပီ။ ထိုသို႔စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ၀တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၎တို႔၏ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေပးလာေသာအမိန္႔ကို ၀ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျငင္းဆန္လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ိန္ကိုက္ဗံုးေပၚတြင္ ထိုင္ေနသည့္ႏွယ္ ရွိေနပါသည္။ စစ္အစိုးရက မေစ့စပ္ေရးမူကို စြဲကိုင္ထားျခင္း သည္ စနက္တံသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တို႔၏တန္းတူေရး ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳေျပာေရးဆိုပိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အာမခံျခင္းမရွိပါေသာ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တိုင္းရင္းသားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေနရာမရိွပါက ေပါက္ကြဲမႈမ်ားက အခ်ိန္မေရြးျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနပါေတာ့သည္။ ။ [Top]

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းမွ Burma's Constitutional Time Bomb (Editorial)ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို ေဖာ္ျပပါသည္။


( http://irrawaddy.org/bur/editorial2007/September/02.html ကေန ရတယ္။)


No comments: