Monday, August 6, 2007

warning on NC

ဖြဲ႔စည္းပုံသံသရာ ဆုိးက်ဳိးမခံစားေရးမွာ ျပည္သူတရပ္လုံး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟုဆုိ
႐ိုးမ ၃။ ၾသဂုတ္ ၆၊ ၂၀၀၇

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥေပေဒတရပ္ကို အာဏာပို္င္မ်ားက တဖက္သတ္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းျပည္နိမ့္က်ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေထာက္ျပကာ ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အဆုံးအျဖတ္

ပါ၀င္ရန္လုိေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

လာမည့္ (၈) ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ၁၃၅၀ ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး လူထုအုံႂကြမႈ (၁၉) ႏွစ္ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အတြက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အထက္ပါအတုိင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္လုိ္က္ျခင္းျဖစ္သည္။
သမိုင္းသည္ သင္ခန္းစာယူရန္ျဖစ္ၿပီး ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေပၚလာရျခင္းကို ဘက္လုိက္မႈကင္းစြာ သုံးသပ္ရန္လုိသည္ဟု ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတခု၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကို ပုံေဖာ္ျပဌာန္းသည္မွာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥေပေဒ ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား ကြဲလြဲသူ မ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္အစိုးသည္ပင္လွ်င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံႀကီး ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရသလုိ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ၁၉၆၂ တြင္ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းကာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံ ေရးဆြဲစဥ္ကာလႏွင့္ ယေန႔ကာလကို ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို တဖက္သတ္ေရးဆြဲက်င့္သုံးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအုံႂကြမႈ ေပၚလာခဲ့ရသည္ဟုဆုိကာ ေနာင္ အလားတူေပါက္ကြဲမႈမ်ိဳး မႀကံဳေတြ႔ေစရန္ ယခု ေရးဆြဲေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သံသရာဆုိးက်ိဳးမ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေရးမွာ ႏိုင္ငံသား တုိင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ယခုလ (၁) ရက္ေန႔ကလည္း ၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၉၂) ဦးက ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းထံ ျမန္မာ့အေရး ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုထားသည့္ စာတေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆုိပါစာတြင္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ေန သည့္ မူမ်ားအား အဆိုျပဳခ်က္တရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ သုံးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး အင္အားစုအားလုံး အခ်ိဳးက်ပါ၀င္သည့္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီတရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္၍ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

အကယ္၍ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းကို အမ်ားဆႏၵကိုမ်က္ကြယ္ျပဳကာ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲခဲ့ပါက ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ယခုေရးဆြဲေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ တရပ္လုံး ဆန္႔က်င္သြားရန္ စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။


No comments: